Privacy Policy

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Matuvu Knokke is een project van 3 partijen: PSR, Jan De Nul en Goethals Promotor.

Via deze privacy policy laten wij u weten welke gegevens wij verwerken wanneer u gebruik maakt van onze website of wanneer u een overeenkomst heeft als klant.

Uw persoonsgegevens worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met De General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement, in werking getreden op 24 mei 2016 en van toepassing uiterlijk vanaf 25 mei 2018.

Deze privacy policy is van toepassing op de website matuvu-knokke.be

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

2. Welke persoonsgegevens worden er verzameld en bewaard?

Volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken aan onze website worden bewaard in Google Analytics, maar steeds anoniem. Deze gegevens zijn nooit te herleiden naar één persoon of organisatie.

3. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en wat is de grondslag voor verwerking?

Alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door een intern aangestelde contactpersoon voor het beheer van het project Matuvu Knokke, zijn noodzakelijk

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

4. Hoe worden de gegevens verzameld?

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillige invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt

De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten en het opvolgen van alle vormen van communicatie tussen de klant en de beheerders van het project.

5. Toegang, tijdsduur en bewaring van de verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door de partners van Matuvu Knokke. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of communicatie noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

6. Beveiliging van uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. We nemen extra organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen.

De verzamelde gegevens via de website worden beveiligd aan de hand van volgende maatregelen:

7. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

Recht op inzage, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens: u kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. U krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens.

Recht om vergeten te worden: U behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden kan u het recht bekomen uw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.

Daarnaast beschikt u ook over het recht op verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens.

Om uw recht te kunnen uitoefenen, dient u zich schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot info@matuvu-knokke.be

Indien u meent dat de beheerders van Matuvu Knokke niet volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming gehandeld hebben, kunt u zich wenden met een klacht tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via communication@apd-gba.be

8. Contact

Voor vragen of in het geval u zich wil beroepen op uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Matuvu Knokke via info@matuvu-knokke.be of zich via de website van de betrokken partijen wenden tot een contactpersoon.

Voor het uitoefenen van uw rechten dient u een bewijs van uw identiteit kenbaar te maken, dit kan door een kopie van uw identiteitskaart of paspoort voor verificatie.

Disclaimer

De beheerder van Matuvu Knokke behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

© 2022 info@matuvu-knokke.beprivacy policycookie policysitemap